Algemene voorwaarden Solvari B.V.

Door gebruik te maken van de website en diensten van Solvari aanvaardt deelnemer onderstaande voorwaarden:

Artikel 1. Definities

In deze overeenkomst hebben onderstaande begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

Solvari: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (3431 JZ) Nieuwegein, aan de Zadelstede 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50972243.
Dienstverlening: de dienstverlening die door Solvari wordt aangeboden door middel van haar website www.solvari.nl, onder meer bestaande uit het aanbieden/genereren van leads uit de markt.
Aanvrager: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Solvari kenbaar heeft gemaakt geïnteresseerd te zijn in één van de deelnemers en/of dienstverlening waarin deelnemer voorziet.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die middels registratie op de website van Solvari kenbaar heeft gemaakt van de dienstverlening van Solvari gebruik te willen maken.
Lead: een summiere omschrijving van een behoefte aan een bepaald product of dienst, die door een aanvrager aan Solvari is voorgelegd en die kan uitmonden in een overeenkomst tussen aanvrager en deelnemer.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen deelnemer en Solvari die ontstaat door aanmelding van deelnemer op de website en waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken.
Partnerpagina: de (persoonlijke) omgeving van deelnemer op de website, welke slechts toegankelijk is voor deelnemer na invoering van zijn inloggegevens en waarop informatie betreffende het profiel van deelnemer wordt opgenomen.

Website: de website van Solvari: www.solvari.nl.

Artikel 2. Dienstverlening Solvari

2.1 Solvari probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Solvari heeft daarbij slechts een faciliterende rol en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Op Solvari rust geen verplichting ten opzichte van haar deelnemers om een bepaald resultaat te behalen. Solvari is evenmin verplicht om leads aan deelnemer te verstrekken. Solvari wordt nimmer partij bij enige overeenkomst die (mogelijk) gesloten wordt tussen deelnemer en aanvrager. Solvari is op geen enkele wijze verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor hetgeen zich tussen aanvrager en deelnemer afspeelt.

2.2 Deelnemer bepaalt zelf hoeveel leads hij wenst te ontvangen en geeft dit aan op zijn partnerpagina. Leads worden door Solvari doorgestuurd naar het door deelnemer opgegeven e-mailadres en op de partnerpagina. Dit is een volledig geautomatiseerd proces. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de lead.

2.3 Tenzij anders overeengekomen, verstrekt Solvari de ontvangen lead van aanvrager aan maximaal 5 deelnemers.

2.4 De lead bevat zoveel mogelijk de commercieel relevante informatie die van een aanvrager is verzameld, waaronder contactgegevens met in ieder geval een telefoonnummer en/of e-mailadres. De bij de lead vermelde gegevens en omschrijving van de behoefte van aanvrager zijn indicatief.

2.5 Deelnemer erkent het commerciële belang van het snel opvolgen van de ontvangen lead. Binnen één werkdag na ontvangst van de lead dient door of namens deelnemer geprobeerd te zijn om contact te leggen met aanvrager middels de in de lead aangegeven contactgegevens. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate opvolging en uitvoering van de verkregen lead.

2.6 Deelnemer zal alle ontvangen gegevens met betrekking tot de lead geheel vertrouwelijk behandelen. Het is deelnemer niet toegestaan, voor welk doel dan ook, om de door Solvari geleverde informatie door te geven aan derden.

2.7 Deelnemer staat er voor in dat hij beschikt over een professionele ervaring op het betreffende vakgebied en een adequate en operationele bedrijfsvoering heeft, welke voldoet aan de geldende relevante regelgeving en in de relevante branche gestelde eisen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst aanmelding en registratie

3.1 Door aanmelding en registratie van de gegevens van deelnemer en door akkoord te gaan met deze voorwaarden, accepteert deelnemer als geregistreerde deelnemer de inhoud van deze voorwaarden en is deelnemer gerechtigd gebruik te maken van de (online) dienstverlening van Solvari.

3.2 Het door deelnemer opgegeven wachtwoord voor registratie is vertrouwelijk en deelnemer draagt de verantwoordelijkheid voor alle handelingen die op zijn partnerpagina plaatsvinden. Solvari is te allen tijde gerechtigd de partnerpagina te blokkeren, zonder dat hier enige aansprakelijkheid voor Solvari uit voortvloeit.

3.3 Solvari is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voor deelnemer ontstaan als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de partnerpagina.

3.4 De tussen deelnemer en Solvari gesloten overeenkomst kan door ieder der partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd middels kennisgeving per e-mail.

Artikel 4. Gebruik van de dienstverlening en verstrekking van informatie

4.1 Deelnemer garandeert dat alle aan Solvari verstrekte gegevens in het kader van de dienstverlening correct en actueel zijn en dat hij bevoegd is gebruik te maken van de dienstverlening van Solvari. Daarnaast garandeert deelnemer dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de overeenkomst met Solvari.

4.2 Door plaatsing van foto, beeld, video, tekst- en/of ander materiaal door deelnemer op de website geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Solvari om dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken/wijzigen en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden.

4.3 Deelnemer garandeert dat hij mag beschikken over materialen of andere gegevens die door hem op de website worden geplaatst. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet deelnemer afstand van zijn persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij op de website plaatst.

4.4 Solvari is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld, video-, tekst en/of ander materiaal per direct van de website te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Solvari aanstootgevend is of anderszins onrechtmatig is.

4.5 Solvari heeft het recht om content en/of functionaliteiten op de website te allen tijde zonder aankondiging te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. Solvari is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.

4.6 Deelnemer vrijwaart Solvari voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Solvari van de door deelnemer op website geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

4.7 Indien deelnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze voorwaarden of andere bepalingen uit de overeenkomst, heeft Solvari het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 5. Tarieven en betaling

5.1 Voor iedere lead die Solvari aan deelnemer verstrekt ontstaat op dat moment een aanspraak van Solvari op deelnemer. Van toepassing zijn de overeengekomen tarieven zoals door deelnemer vermeld op de partnerpagina. De tarieven gelden in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.2 De betaling aan Solvari is niet afhankelijk van de uitkomst van de verstrekte lead.

5.3 Tenzij voorafgaand anders overeengekomen is Solvari te allen tijde gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Tariefswijzigingen worden kenbaar gemaakt op de partnerpagina.

5.4 Indien deelnemer niet akkoord met een door Solvari aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft deelnemer het recht om binnen acht dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Solvari schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

5.5 Betalingen die niet middels automatische incasso geschieden, dienen door deelnemer te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Solvari. Deelnemer kan zich niet op verrekening beroepen dan wel op enig opschortingsrecht. Voor elke niet tijdige betaling is deelnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd + 2 %, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

5.6 Indien deelnemer ondanks sommaties in verzuim blijft, zal Solvari haar vordering ter incasso aan derden uit handen geven. Deelnemer is in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Solvari verschuldigd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Solvari is niet aansprakelijk jegens deelnemer voor welke schade dan ook. Gebreken van welke aard dan ook, teleurstelling bij deelnemer of afwijkingen ten opzichte van door de Solvari gegeven lead geven generlei recht op schadevergoeding en/of verrekening. Solvari is nadrukkelijk niet betrokken bij enige eventuele overeenkomsten of anderszins tussen een aanvrager en deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen en voor het sluiten van een overeenkomst met de aanvrager en de inhoud daarvan.

6.2 Een eventuele aansprakelijkheid ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Solvari in de richting van deelnemer door of vanwege de tussen Solvari en deelnemer gesloten overeenkomst is te alle tijden beperkt tot eventuele directe schade. Solvari is nimmer aansprakelijk voor indirecte respectievelijk gevolgschade. Voor omzetschade en/of winstderving is Solvari nimmer aansprakelijk.

6.3 De aansprakelijkheid van Solvari beperkt zich in ieder geval tot de schade ten hoogte van het factuurbedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de tussen Solvari en deelnemer gesloten overeenkomst. Daarnaast is de aansprakelijkheid van Solvari in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Solvari wordt uitgekeerd, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

Artikel 7. Klachten

7.1 Eventuele klachten van deelnemer omtrent de geleverde lead dienen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de lead door deelnemer aan Solvari ter kennis worden gebracht middels de online reclamatiemodule die deel uitmaakt van de partnerpagina van deelnemer.

7.2 De richtlijnen voor het reclameren van leads zijn opgenomen in de partnerpagina op de pagina waar de reclamaties ingediend dienen te worden.

7.3 Deelnemer zal zich niet negatief uitlaten over de website en de dienstverlening van Solvari en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De inhoud van de website van Solvari, waaronder doch niet uitsluitend de teksten, afbeeldingen, vormgeving, bescheiden, methodes, zijn eigendom van Solvari en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Het is deelnemer niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Solvari.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien nakoming van de overeenkomst door Solvari ten gevolge van een toestand van overmacht niet redelijkerwijs kan worden verlangd, is Solvari gerechtigd om de levering van haar prestaties op te schorten tot deze toestand van overmacht eindigt. Onder overmacht zal onder meer steeds begrepen zijn bedrijfsstoringen of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook en onverschillig op welke wijze ontstaan.

Artikel 10. Wijzigingen en geldigheid

10.1 Solvari is bevoegd om de bepalingen van deze algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op haar overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en prestaties van toepassing te verklaren. Solvari zal deelnemer omtrent de wijzigingen via de partnerpagina of anderszins informeren.

10.2 Indien om wat voor reden dan ook één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig, vernietigbaar of ongeldig blijven te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Deelnemer en Solvari treden met elkaar in overleg om de betreffende bepalingen te vervangen door afspraken die de oorspronkelijke bepalingen zo veel mogelijk benaderen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden, evenals op alle offertes, overeenkomsten en prestaties, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, waaronder begrepen, die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.