Aansluitingsvoorwaarden voor vakmannen

Laatst gewijzigd op 14 september 2022

Het Solvari platform, beschikbaar via www.solvari.be en www.solvari.nl, is eigendom en wordt beheerd door Solvari Nederland BV (hierna “Solvari”, “wij”, “ons” of “onze”), een vennootschap naar Nederlands recht ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 50972243 en met maatschappelijke zetel te Zadelstede 9, 3431 JZ Utrecht (Nederland).

Artikel 1: Definities

1.1 Begrippen in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven zullen de betekenis hebben zoals hieronder aangegeven:

Bestelbon verwijst naar het document waarin de Vakman de specifieke modaliteiten aangeeft van diens toegang tot het Platform, inclusief de duurtijd van diens engagement en de volumes van campagnes die deze wenst af te nemen gedurende een bepaalde periode.

Credits verwijzen naar de eenheid gebruikt op het Platform om een volume te meten van campagnes die kunnen worden opgezet door de Vakman gedurende de looptijd van de Platformdiensten zoals aangekocht onder een Bestelbon. Om verwarring te vermijden: Credits betreffen geen tegoed, maar verwijzen slechts een welbepaald volume dat op het Platform kan worden gespendeerd door de Vakman.

Diensten verwijst naar alle diensten geleverd door de Vakman aan de Klant zoals overeengekomen met de Klant in de Klantenovereenkomst.

Intellectuele Eigendomsrechten verwijst naar alle merken, logo’s, handelsmerken, internetdomeinnamen, modellen en ontwerpen, octrooien, auteursrechten (met inbegrip van alle rechten in verband met software) en morele rechten, rechten met betrekking tot databanken, halfgeleider topografieën, knowhow, alsook alle andere rechten en industriële eigendomsrechten , in elk geval onafhankelijk van het feit of zij al dan niet geregistreerd zijn en met inbegrip van aanvragen tot inschrijving alsmede gelijkwaardige rechten of beschermingsmiddelen die tot een soortgelijk resultaat leiden, waar ook ter wereld.

Klant verwijst naar de klanten van Solvari en de (potentiële) klanten van de Vakman met wie de Vakman in contact wordt gebracht, direct of indirect door toedoen van het gebruik van het Platform door de Klant.

Klantenovereenkomst verwijst naar de overeenkomst afgesloten tussen de Vakman en de Klant, direct of indirect door toedoen van het gebruik van het Platform door de Vakman en de Klant.

Platform verwijst naar het platform beschikbaar gesteld door Solvari via www.solvari.be, www.solvari.nl, pro.solvari.be of pro.solvari.nl waar de Vakmannen middels de huidige Overeenkomst toegang toe kunnen verkrijgen onder de voorwaarden uiteengezet onder Artikel 3 van deze Overeenkomst.

Platformdiensten verwijst naar de diensten aangeboden door Solvari op of door middel van het Platform zoals uiteengezet onder Artikel 4 van deze Overeenkomst.

Gebruikersprofiel verwijst naar het profiel op het Platform aangemaakt en beheerd door de Vakman.

Vakman verwijst naar de professionele dienstverlener die partij wordt bij de huidige Overeenkomst voor het gebruik van het platform en de daarop aangeboden Platformdiensten en/of nevendiensten.

Overeenkomst verwijst naar de huidige aansluitingsvoorwaarden die door Vakmannen aanvaard worden, onder meer door ondertekening van een Bestelbon door een Vakman.

Artikel 2: Voorwerp van de Overeenkomst

2.1 Door de aanvaarding van de huidige Overeenkomst, verklaart de Vakman:

een vennootschap te vertegenwoordigen of eenmanszaak te zijn met een maatschappelijke zetel of vestiging in België of Nederland; en

over de nodige bekwaamheid en hoedanigheid te beschikken om deze Overeenkomst aan te gaan; en

over de nodige kwalificaties te beschikken die vereist zijn om bij afsluiting van de Overeenkomst de Diensten aan de Klanten te leveren; en

zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud verbonden door de hierin opgenomen algemene voorwaarden die betrekking hebben op (i) het gebruik van het Platform, (ii) de daarop aangeboden Platformdiensten alsook (iii) enige aanvullende diensten.

2.2 Solvari biedt aan Vakmannen en Klanten een prikbord aan dat toelaat om Vakmannen en Klanten met elkaar in contact te brengen. Dit prikbord laat in de eerste plaats toe dat de Vakmannen Diensten in de bouwsector kunnen aanbieden aan de Klanten. Hierbij staat het Platform centraal. Via het Platform worden dan Platformdiensten aangeboden zoals uiteengezet onder Artikel 4 van de Overeenkomst. Naast de Platformdiensten biedt Solvari ook bepaalde nevendiensten aan de Vakman die nauw verbonden zijn met de doeleinden van het Platform. De nevendiensten aangeboden door Solvari worden verder uiteengezet onder Artikel 6 van de Overeenkomst.

2.3 De huidige Overeenkomst omvat de enige voorwaarden, daarin begrepen alle rechten en verplichtingen van de partijen, met betrekking tot het gebruik van het Platform, het aanbieden en het gebruik van de Platformdiensten en het aanbieden en het gebruik van nevendiensten. De eigen voorwaarden, verkoopsvoorwaarden, inkoop- of factuurvoorwaarden van de Vakman zijn niet van toepassing.

Artikel 3: Toetreding tot het Platform

3.1 Om toe te treden tot het Platform zal een professionele dienstverlener die via het Platform Diensten wenst aan te bieden aan Klanten zich dienen in te schrijven op het Platform. Solvari behoudt zich het recht voor om de professionele dienstverlener na inschrijving te screenen en dit met het oog op het garanderen van de kwaliteit van de diensten van de professionele dienstenverlener. Hierbij kan Solvari onder meer de volgende criteria hanteren:

Eerdere inschrijvingen op het Platform. Eventuele motivering tot nieuwe inschrijvingen.

De aard van de onderneming, bijvoorbeeld een vennootschap of een eenmanszaak ingeschreven in een handelsregister of een gelijkwaardig register.

De solvabiliteit van de Vakman op het eerste gezicht.

De correctheid en volledigheid van de informatie aangeleverd door de professionele dienstverlener op het eerste gezicht.

De validiteit van de contactgegevens aangeleverd door de professionele dienstverlener.

Eventuele red flags die online gevonden kunnen worden zoals bijvoorbeeld slechte reviews met betrekking tot diensten geleverd door de professionele dienstverlener.

3.2 Indien tijdens de screening blijkt dat de professionele dienstverlener niet voldoet aan de criteria vooropgesteld door Solvari, behoudt Solvari zich het recht voor om de professionele dienstverlener te weren uit het toetredingsproces en de professionele dienstverlener de toegang tot het Platform te ontzeggen. Wanneer deze gebeurtenis zich voordoet, neemt de Overeenkomst automatisch een einde.

Artikel 4: Werking van het Platform

4.1 Via het Platform worden aan de Vakman Platformdiensten aangeboden die het sluiten van Klantenovereenkomsten voor het leveren van Diensten aan Klanten faciliteren. Platformdiensten vallen uiteen in de volgende categorieën:

Het Platform laat de Vakman toe een publieke bedrijfspagina te creëren die zichtbaar is op het Platform. Deze pagina bevat algemene informatie met betrekking tot de Vakman, alsook reviews die Klanten over de Diensten van de Vakman kunnen achterlaten. Hoewel Solvari inspanningen levert om het Platform voor iedereen veilig en aangenaam te houden, begrijpt de Vakman dat Solvari noch verantwoordelijk noch aansprakelijk is voor de juistheid, waarachtigheid of volledigheid van een bepaalde review. De Vakman heeft wel de gelegenheid om, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden alsook bijkomende richtlijnen op het Platform, te reageren op een review.

Het Platform laat de Vakman toe om, tegen betaling van een vergoeding, cliënteel in de vorm van Klanten te genereren (hierna ook wel ‘leads’ genoemd). Leads worden via een algoritme toegewezen op basis van bepaalde criteria en parameters. De Klant/lead krijgt een maximum van drie (3) Vakmannen te zien en zal vervolgens zelf een keuze kunnen maken betreffende de geschiktheid van een welbepaalde Vakman voor de gevraagde taak. Solvari kan voor de toewijzing van een Vakman aan een specifieke Klant bijvoorbeeld rekening houden met de volgende criteria en parameters:

De prijs die de Vakman aangeeft te willen betalen aan Solvari in vergelijking met de prijzen die andere Vakmannen wensen te betalen voor de toewijzing aan een Klant;

De expertise van de Vakman voor het vervullen van de specifieke Dienst, zoals gevraagd door de Klant;

Het aantal leads dat de Vakman wenst te bekomen;

De regio waarin de Vakman actief is;

Etc.

De voorgaande criteria worden door de Vakman als parameters op het Platform ingegeven en nemen de vorm aan van een campagne waarvan de omvang wordt uitgedrukt in Credits. Credits kunnen niet omgewisseld worden naar een bedrag uitgedrukt in een geldwaarde.

4.2 Het Platform geeft de Vakman toegang tot een chatapplicatie die de Vakman toelaat om rechtstreeks via het Platform met de Klant te communiceren. Solvari behoudt zich het recht voor om voor de levering van Platformdiensten toegang te nemen tot de inhoud van de chatapplicatie in geval van discussie tussen de Vakman en de Klant. De Vakman begrijpt en erkent dat Solvari de inhoud van de chatapplicatie als bewijs kan gebruiken om aan te tonen wat er tussen de Vakman en de Klant werd geschreven.

4.3 Het Platform bevat een Customer Relation Management-tool (ook wel ‘CRM’) dat de Vakman toelaat klantendossiers te beheren. De Vakman kan via de CRM zowel eigen, bestaande klanten beheren, alsook de Klanten met wie deze in contact werd gebracht via het Platform. Eigen klantendossiers die door klant op het Platform worden geplaatst, zullen verder niet door Solvari gebruikt worden voor eigen doeleinden.

4.4 Met inachtneming van Artikel 8, staat het Platform Vakmannen toe om op bepaalde projecten samen te werken met andere Vakmannen, zodat de Vakman de Klant een optimale dienstverlening kan aanbieden.

4.5 Niettegenstaande de voorgaande bepalingen in dit Artikel 4, garandeert Solvari op geen enkele wijze dat het genereren van leads effectief tot het sluiten van een Klantenovereenkomst of een uitvoering van Diensten leidt.

Artikel 5: Gebruik van het Platform

5.1 Het Platform is een cloudapplicatie, wat betekent dat een Vakman enkel gebruik kan maken van het Platform, de Platformdiensten en eventuele nevendiensten indien de Vakman over een voldoende snelle internetverbinding beschikt. Het is de eigen verantwoordelijkheid van elke Vakman om over een dergelijke adequate internetverbinding te beschikken en de Vakman begrijpt dat een internet dienstverlener hiervoor kosten kan aanrekenen.

5.2 De Vakman garandeert dat alle informatie en inhoud die de Vakman uploadt of toevoegt op het Platform, zoals bijvoorbeeld voor het aanmaken van diens Gebruikersprofiel, accuraat, waarheidsgetrouw en up-to-date is. Het gebruik van aliassen of bijnamen op het Platform is niet toegestaan.

5.3 De Vakman verklaart het Platform niet te zullen gebruiken,

op een wijze die in strijd is met een wet, regel, decreet, beslissing, vonnis of verordening, of op een wijze die een onwettig of immoreel doel of gevolg heeft;

om ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of soortgelijke communicatie te verzenden of te doen verzenden;

materiaal of informatie te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te publiceren, te posten, te distribueren, te verspreiden, door te geven, te gebruiken of te hergebruiken die onjuist, illegaal, lasterlijk, smadelijk, obsceen, beledigend, kwetsend, hatelijk, bedreigend, opruiend, schadelijk, inbreukmakend, pornografisch, discriminerend, onfatsoenlijk, ongevraagd, ongeoorloofd, onwettig of verwerpelijk is, of die de Vakman of Solvari kan blootstellen aan gerechtelijke stappen of reputatieschade; of

om de rechten van anderen te bedreigen, in gevaar te brengen, te misbruiken, te verstoren of anderszins te schenden.

5.4 Solvari is niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door de Vakman of een andere gebruiker op het Platform is geplaatst.

5.5 De Vakman zal de inloggegevens die toegang geven tot het Gebruikersprofiel vertrouwelijk en veilig bewaren. Indien de Vakman vaststelt dat diens inloggegevens niet langer vertrouwelijk zijn, d.w.z. verloren, gestolen of onrechtmatig gebruikt door iemand anders, zal deze Solvari hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat de inloggegevens kunnen worden ingetrokken en nieuwe inloggegevens kunnen worden verstrekt.

5.6 De Vakman zal Solvari onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Vakman een incident met betrekking tot de goede werking van het Platform vaststelt en zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om de impact van dit incident te beperken.

5.7 Indien het gebruik van het Platform door een Vakman kan worden beschouwd als:

een schending van deze Overeenkomst of de Intellectuele Eigendomsrechten of enig ander recht van Solvari of een derde;

een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van het Platform of enige door Solvari via het Platform geleverde diensten;

een gevaar voor het Platform als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code;

een schending van de hetgeen bepaald is in clausule 5.3;

in directe concurrentie is met de naar behoren gecommuniceerde commerciële belangen van Solvari; of indien de Vakman meermaals door Klanten wordt aangeduid als onvoldoende professioneel of niet beantwoordend aan de standaarden gesteld door Solvari, behoudt Solvari zich het recht voor om op gemotiveerde wijze de inloggegevens van de Vakman in te trekken en de toegang tot het Gebruikersprofiel te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving of tussenkomst van een rechtbank en zonder dat enige vorm van compensatie of andere vergoeding verschuldigd is. De toegang tot het Platform zal slechts worden hersteld indien Solvari naar voldoening heeft kunnen vaststellen dat het misbruik werd gestopt. De Vakman begrijpt en aanvaardt dat een voortdurend misbruik kan leiden tot het definitief afsluiten van een Gebruikersprofiel.

5.8 Indien informatie of communicatie van een Vakman de voorwaarden van de Overeenkomst of toepasselijke wettelijke verplichtingen schendt, of op enigerlei wijze schadelijk is voor de commerciële belangen van Solvari, dan behoudt Solvari zich het recht voor om deze informatie of communicatie te verwijderen.

Artikel 6: Prijs en betalingsmodaliteiten

6.1 Betalingen worden verricht naargelang de door de Vakman gekozen betalingsregeling op het Platform. Voor het gebruik van sommige betalingsmodaliteiten kunnen de algemene voorwaarden van de respectievelijke betalingsdienstverlener van toepassing zijn. Solvari behoudt te allen tijde het recht om de prijzen voor het Platform, Platformdiensten en aanvullende diensten te wijzigen, zonder afbreuk te doen aan reeds betaalde aankopen van de Vakman.

6.2 De Vakman aanvaardt om de facturen van Solvari op elektronische wijze te ontvangen.

6.3 Behoudens expliciete andere aanduiding op het Platform, zijn de prijzen daarop aangegeven steeds exclusief belastingen op de toegevoegde waarde (btw) en exclusief enige andere heffingen. Belastingen en heffingen zullen steeds worden toegepast aan het toepasselijke wettelijke tarief.

6.4 Onverminderd enige afwijkende regeling die Solvari met de Vakman zou overeenkomen, zijn facturen uitgeschreven door Solvari steeds onderworpen aan een betalingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de verzending van de corresponderende factuur naar de Vakman. Het is de Vakman niet toegestaan om over te gaan tot enige compensatie of schuldvergelijking op basis van de te betalen bedragen.

6.5 Ingeval van laattijdige betaling door de Vakman zal de volledige schuld direct opeisbaar zijn. Voor enige onbetaalde factuur zal bovendien de wettelijke rente op grond van de wet van 13 december 2012 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) worden toegepast op het verschuldigde bedrag. Eventuele bijkomend gemaakte redelijke invorderingskosten, daarin begrepen incassokosten, zullen aangerekend worden aan de laattijdig betalende Vakman.

6.6 Ingeval van laattijdige betaling door de Vakman, behoudt Solvari zich in ieder geval het recht om de toegang van de Vakman tot het Platform of enige daarmee gerelateerde Platformdienst of nevendienst (tijdelijk) te schorsen totdat de betaling wordt rechtgezet.

6.7 Indien de Vakman het niet eens is met een bepaalde factuur, moet de Vakman deze factuur betwisten binnen een termijn van tien (10) dagen na factuurdatum. Indien de Vakman een factuur of het bedrag daarin zou betwisten, zal de Vakman in ieder geval gehouden zijn tot betaling van het onbetwiste gedeelte van de factuur.

Artikel 7: Garanties en aansprakelijkheid

7.1 De Vakman begrijpt en aanvaardt dat Solvari op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden kan worden voor de uitvoering van de Klantenovereenkomsten gesloten tussen de Vakman en de Klant voor de levering van de Diensten. De Vakman zal Solvari vrijwaren voor elke claim of vordering die zou worden ingesteld door de Klant met betrekking tot de uitvoering van de Diensten door de Vakman.

7.2 Aangezien het Platform bestaat uit software, kan Solvari de ononderbroken werking ervan niet te allen tijde waarborgen. Solvari verbindt zich ertoe het Platform als normaal zorgvuldige dienstverlener van gelijkaardige activiteiten beschikbaar te stellen. Solvari streeft ernaar enige onvoorziene onderbrekingen in het toegang tot het Platform zo snel als redelijkerwijze mogelijk te communiceren aan de Vakman.

7.3 Solvari behoudt te allen tijde het recht om de beschikbaarheid van het Platform te beperken naar eigen inzicht voor zolang Solvari dit nodig acht voor onderhouds-, update- of soortgelijke doeleinden. Voor zover als redelijkerwijze mogelijk, zal dergelijke wijziging in de beschikbaarheid vooraf via het Platform worden gecommuniceerd.

7.4 Voor zover toegestaan door het toepasselijke dwingend recht, met inbegrip van wetgeving inzake gegevensbescherming, kan Solvari niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van een tekortkoming in de werking van het Platform en de levering van Platformdiensten, voor zover deze worden veroorzaakt door tekortkomingen in de diensten van derden waarvan het Platform afhankelijk is en wanneer deze derden buiten de werkelijke en daadwerkelijke controle van Solvari vallen. Dergelijke tekortkomingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

de niet-naleving door de derde van de toepasselijke wet- en regelgeving;

het verlies van gegevens veroorzaakt door een storing in de systemen van een derde; en

de onbeschikbaarheid van (delen van) het Platform veroorzaakt door onbeschikbaarheid of storing van diensten van een derde partij waarvan het Platform afhankelijk is.

7.5 Solvari is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de werking van het Platform of de levering van Platformdiensten, indien deze fouten worden veroorzaakt door foutieve informatie (onvoldoende, onjuist of beide), of een nalatigheid of inbreuk op de wet of deze Overeenkomst door de Vakman.

7.6 Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, zal Solvari onder geen enkele omstandigheid en in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade, direct, indirect, punitief of van enige andere aard, voortvloeiend uit deze Overeenkomst en/of uw toegang tot of gebruik van onze Platformdiensten, tenzij dergelijke schade het directe gevolg is van onze grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of fraude. Solvari zal nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade of door de Vakman geleden schade, zoals enig verlies van winst, inkomsten, omzet of enige andere potentiële financiële of commerciële mogelijkheden, ongeacht of deze schade of dit verlies voortvloeit uit een schending van een contract of een onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van Solvari, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, zal nooit, in totaal, vijfhonderd (500) euro overschrijden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vordering die voortvloeit uit deze Overeenkomst, tenzij wij binnen één (1) jaar na het einde van onze Overeenkomst met de Vakman per aangetekende brief bericht van de Vakman ontvangen over de vordering.

Artikel 8: Concurrentie

8.1 Wanneer de Vakman benaderd wordt door de Klant via of door tussenkomst van het Platform, verklaart en garandeert de Vakman dat deze de Klanten niet rechtstreeks zal benaderen buiten het Platform om, alleen of in samenwerking met derden, met een voorstel om dezelfde Diensten te leveren als deze die de Vakman zou leveren via of door tussenkomst van het Platform.

8.2 De huidige verplichting tot niet-concurrentie geldt voor de gehele duurtijd van de Overeenkomst en neemt pas een einde één (1) jaar na het einde van de Overeenkomst. De werking van het huidige beding is beperkt tot de Benelux.

De Vakman verbindt zich ertoe de gegevens van de leads en Klanten waarvan deze kennis neemt op het Platform nooit met een derde te zullen delen of tegen betaling over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Solvari en dit in het territorium van de Benelux voor de gehele duurtijd van de Overeenkomst en tot vijf (5) jaar nadat de overeenkomst om wat voor reden ook een einde nam.

Artikel 9: Duur en beëindiging

9.1 De huidige Overeenkomst vindt toepassing vanaf de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden door de Vakman op het Platform, de ondertekening ervan of bij ondertekening van de Bestelbon. De Overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde duur, maar blijft minstens in stand gedurende de vaste duurtijd aangegeven in de Bestelbon. Behoudens in geval van een lopend engagement in een Bestelbon is de overeenkomst te allen tijde opzegbaar en kan de Vakman diens Gebruikersprofiel laten verwijderen zoals uiteengezet onder artikel 9.6.

9.2 Overeenkomsten aangegaan middels een Bestelbon worden afgesloten voor een vaste duur (‘initiële termijn’) die wordt aangegeven in die toepasselijke Bestelbon. De Overeenkomst kan tijdens de initiële termijn niet worden opgezegd. Na het verstrijken van de initiële termijn wordt die termijn voor onbepaalde duur verlengd onder dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs (‘verlengde termijn’). De verlengde termijn loopt van maand tot maand. Tijdens de verlengde termijn kan het engagement in de Bestelbon te allen tijde, zonder opzegtermijn en kosteloos worden opgezegd door elk van de Partijen. De Vakman zegt het engagement op door contact op te nemen met Solvari via pro@solvari.com. De opzeg bedoeld in dit artikel 9.2 houdt steeds rekening met het feit dat elke begonnen maand een nieuwe betaling vereist van de Vakman.

9.3 Elk van de Partijen heeft het recht om de Overeenkomst, onmiddellijk, zonder enige vergoeding en zonder enige rechterlijke tussenkomst, te ontbinden door de andere Partij (‘Wanpresterende Partij’) hiervan per aangetekende brief in kennis te stellen, wanneer één van de volgende situaties zich voordoet:

De Wanpresterende Partij wordt insolvent of is niet in staat haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden of de Wanpresterende partij dient een aanvraag in (of heeft een aanvraag ingediend) voor reorganisatie of enige andere beschermende procedure onder de toepasselijke wetgeving inzake faillissementen;

De Wanpresterende Partij begaat een wezenlijke schending van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, indien deze wezenlijke wanprestatie niet kan worden hersteld binnen een termijn van zeven (7) dagen na een ingebrekestelling van de andere Partij. Om verwarring te vermijden, een wezenlijke schending in hoofde van de Vakman slaat onder meer op het niet nakomen door de Vakman van haar betalingsverplichtingen of de verplichtingen opgenomen onder artikel 5.7.

9.4 Niettegenstaande artikel 9.3 behoudt Solvari zich het recht voor om de Overeenkomst (en de onderliggende Bestelbon) onmiddellijk, zonder enige vergoeding en zonder enige rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door de Vakman hiervan per aangetekende brief in kennis te stellen, wanneer de beslissingsmacht om het beheer en het beleid binnen de onderneming van de Vakman, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, door de eigendom van stemrechten, bij overeenkomst of anderszins in eigendom komt van een met Solvari concurrerende onderneming.

9.5 In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Solvari in de gevallen bepaald onder artikel 9.3.b), zal de Vakman steeds een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 50% (vijftig procent) van de waarde van de nog te vervallen termijnen.

9.6 Na de beëindiging van de Overeenkomst zal het de Vakman niet langer toegestaan zijn om van enige van de Platformdiensten te genieten. Niettegenstaande het voorgaande blijft de toegang van de Vakman tot het Platform en het Gebruikersprofiel bestaan. Die toegang tot het Platform, het Gebruiksprofiel en alle daarmee verband houdende gegevens kunnen worden verwijderd op verzoek van de Vakman via pro@solvari.com.

Artikel 10: Intellectuele Eigendom

10.1 Solvari blijft te allen tijde de eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op, of in verband met de inhoud van het Platform (daarin begrepen de onderliggende bron- en objectcode), met uitzondering van de documentatie, informatie, inhoud of enige andere elementen op het Platform geplaatst door de Vakman.

10.2 Solvari kent aan de Vakman een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar recht toe tot toegang en gebruik van het Platform voor de strikte duurtijd van deze Overeenkomst.

10.3 De Vakman erkent dat diens gebruik van het Platform steeds in overeenstemming zal zijn met het normaal voorzichtige gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten van Solvari met betrekking tot het Platform en de inhoud.

10.4 In dat kader verbindt de Vakman zich ertoe om zich te onthouden van enig element van het Platform of de inhoud ervan beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten te kopiëren, te bewerken, te analyseren, te de-compileren, publiek te maken, te distribueren of over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solvari.

10.5 Niets in deze Overeenkomst zal begrepen worden als een expliciete of impliciete overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Solvari aan de Vakman.

10.6 Wanneer de Vakman van documentatie, materialen of andere inhoud beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten, toebehorend aan derden, gebruik zou maken op het Platform of in het kader van Platformdiensten, garandeert de Vakman dat Solvari het recht heeft om deze documentatie, materialen of andere inhoud te gebruiken op het Platform of voor de toepasselijke Platformdiensten en dat dit gebruik in overeenstemming is met toepasselijke voorwaarden met betrekking tot dit gebruik. De Vakman begrijpt en aanvaardt dat Solvari geen macht, controle of adviserende kracht uitoefent ten aanzien van rechten van derden.

10.7 De Vakman kent aan Solvari een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd en niet-sublicentieerbaar recht om documenten, materialen, gegevens, informatie of content van de Vakman zelf te gebruiken voor zover Solvari gebruik maakt van deze informatie of content om het Platform ter beschikking te stellen en de Platformdiensten te leveren.

Artikel 11: Confidentialiteit

11.1 De partijen verbinden zich ertoe om informatie die als confidentieel wordt aangemerkt door de andere partij of die door haar aard als confidentieel dient te worden beschouwd (bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen) steeds als confidentieel te behandelen.

Artikel 12: Privacy en gegevensverwerking

12.1 Enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de huidige Overeenkomst gebeurt in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en zal onderworpen zijn aan de verwerkersovereenkomst die gevonden kan worden via de volgende link of aan onze privacy policy die beschikbaar wordt gesteld via de volgende link.

12.2 Voor wat betreft andere gegevens dan persoonsgegevens die worden gegenereerd door de Vakman en de Klant door middel van het Platform, waaronder afspraken met betrekking tot de te leveren Diensten, de prijsafspraken met betrekking tot de te leveren Diensten, alsook enige andere gegevens die op het Platform worden gegenereerd met betrekking tot de uitvoering van de Diensten of de levering van de Platformdiensten, zullen deze voor de Vakman toegankelijk blijven voor de gehele duurtijd van de Overeenkomst, zolang het Gebruikersprofiel van de Vakman niet verwijderd wordt. De Vakman heeft eveneens het recht om deze gegevens te exporteren in een gebruikelijk machine-leesbaar formaat. De Vakman is alleen verantwoordelijk voor de verdere verwerking van die gegevens en gaat akkoord om Solvari te vrijwaren voor elke klacht of claim betreffende het verdere gebruik van de gegevens.

12.3 Solvari zal zich voor zover nodig voor het beschikbaar stellen van het Platform en het leveren van de Platformdiensten eveneens toegang kunnen verschaffen tot de gegevens onder deze clausule 12.2.

12.4 Uitgezonderd wanneer dit noodzakelijk zou zijn voor het beschikbaar stellen van het Platform of het leveren de Platformdiensten uiteengezet onder Artikel 4 van de Overeenkomst, wordt de data vermeld onder clausule 12.2 niet gedeeld met derde partijen.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Overmachtssituaties, zijnde omstandigheden die zich voordoen buiten onze controle die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien en die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van enige verplichting onder deze Overeenkomst verhinderen, ontheffen ons, zolang dergelijke gebeurtenis voortduurt, van die verplichtingen onder deze Overeenkomst. Overmacht omvat gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, oproer of rellen, brand, overstroming, explosie, aardbeving, elektrische uitval als gevolg van een van de bovenstaande gebeurtenissen, wereldwijde of regionale internetonderbrekingen, pandemieën die leiden tot beperkingen van de normale activiteiten, stakingen of arbeidsgeschillen die leiden tot stillegging, vertraging of onderbreking van het werk, nationale noodsituaties of enig handelen of nalaten van een overheidsinstantie of -organisatie. In geval van Overmacht doen wij ons best om Vakman zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen van de overmachtssituatie en de gevolgen daarvan. Zodra, en in de mate dat, de overmachtssituatie ophoudt, zullen wij onze contractuele verplichtingen hervatten. De Vakman zal geen recht hebben op schadevergoeding of terugbetaling voor een dergelijke niet-nakoming in het geval van overmacht.

Artikel 14: De behandeling van klachten

14.1 De Vakman heeft het recht om bij Solvari gratis melding te maken van eventuele problemen die deze zou ondervinden bij het gebruik van het Platform, de Platformdiensten of eventuele nevendiensten. Dit kan gebeuren via het volgende e-mailadres: pro@solvari.com.

14.2 Problemen omvatten onder meer

Meldingen van het feit dat Solvari een inbreuk zo maken op toepasselijke wetgeving;

Technische problemen die zich zouden voordoen in verband met het Platform of de Platformdiensten; en

Enige acties ondernomen door Solvari in verband met het Platform of de Platformdiensten die een weerslag zouden hebben op de Vakman. Hieronder vallen ook eventuele klachten of opmerkingen van de Vakman in verband met de schorsing of afsluiting van de toegang van de Vakman tot het Platform, om welke reden dan ook.

Solvari doet haar best om enige opmerkingen of problemen gemeld door de Vakman zo snel en efficiënt als mogelijk te behandelen, rekening houdend met de aard en de ernst van de melding.

Artikel 15: Algemene clausules

15.1 Solvari zal steeds het recht hebben om gebruik te maken van haar eigen dienstverleners voor het vervullen van haar contractuele verplichtingen uiteengezet in de huidige Overeenkomst.

15.2 Solvari verleent het Platform en de Platformdiensten als onafhankelijke dienstverlener. Niets in deze Overeenkomst zal begrepen of geïnterpreteerd worden als een relatie van agentuur, joint venture, of partnerschap tussen Solvari en de Vakman. Het is de Vakman niet toegestaan om Solvari te vertegenwoordigen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

15.3 In overeenstemming met de AVG, zal Solvari steeds het recht hebben om haar rechten en plichten in deze Overeenkomst, ten dele of in hun geheel, over te dragen aan een derde partij zonder dat hiertoe de toestemming van Vakman vereist is. Het is de Vakman niet toegestaan om enige rechten toegekend onder deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij.

15.4 Solvari behoudt zich het recht voor om de huidige Overeenkomst te allen tijde te wijzigen. Elke gewijzigde versie van de Overeenkomst zal publiek op het Platform bekendgemaakt worden. Behoudens andersluidende communicatie, gaan wijzigingen of aanpassingen aan de Overeenkomst in op de zestiende (16) dag nadat de wijziging op het Platform bekend is gemaakt. Het verdere gebruik van het Platform, de Platformdiensten en de nevendiensten zonder verzet vanwege de Vakman binnen die periode, zal worden opgevat als de definitieve goedkeuring van de gewijzigde Overeenkomst.

15.5 In ieder geval behoudt de Vakman het recht om diens Gebruikersprofiel te allen tijde af te sluiten en het gebruik van het Platform stop te zetten op de wijzen bepaald in de Overeenkomst.

15.6 Indien enige bepaling in de huidige Overeenkomst ongeldig of nietig wordt verklaard door een bevoegde instantie of rechtbank, zal het effect van dergelijke verklaring beperkt blijven tot de bepaling in kwestie, zonder enig nadelig effect op de andere bepalingen in de Overeenkomst.

15.7 De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Enig geschil met betrekking tot de Overeenkomst zal eerst in onderling overleg via onderhandelingen worden beslecht. Indien de onderhandelingen onsuccesvol zijn, zal het geschil voor de bevoegde rechtbanken van Utrecht worden gebracht.